نرم افزار فهرست، نمایه و متن کامل سالنامه دنیا (1324- 1353 ش)

نرم افزار فهرست، نمایه و متن کامل سالنامه دنیا (1324- 1353 ش)

فهرست،نمایه و متن کامل سالنامه دنیا (1324- 1353 ش) 


سالنامه دنیا یکی از بهترین منابع تاریخی 150 سال اخیر است که سید عدالکریم طباطبایی آن را با مراجعه به رجال سیاسی ، ادبی، فرهنگی و گلچین بهترین خاطرات آنان در سالنامه دنیا به چاپ رسانید . اولین شماره سالنامه دنیا در نوروز 1324 ش و آخرین آن در نوروز سال 1353 در 30 شماره منتشر شد.
لوح نرم افزاری(DVD) حاضر با حجم 3.6 GB فهرست، عنوان ، نمایه و متن کامل سالنامه دنیا با 2557 مقاله و مطالب متنوع ادبی، اجتماعی و بالاخص سیاسی- تاریخی را شامل می شود . در این لوح با دو نوع جستجو میتوان به مقاله مورد نظر دست یافت: 1- جست و جوی عمومی ( جست و جو در فهرست، خلاصه و نمایه مقالات) 2- جست و جو در موضوع .  و در نهایت با اشاره روی عنوان مقاله می توان اصل مقاله را نیز رویت کرد. دیدن صفحه به صفحه هر عنوان سالنامه نیز از امکانات این برنامه است.