یادداشت های یک روزنامه نگار - جلد 3

یادداشت های یک روزنامه نگار - جلد 3

یادداشت های یک روزنامه نگار - جلد 3 (تحولات نیم قرن اخیر تاریخ معاصر ایران از نگاه ابوالحسن عمیدی نوری)


به کوشش: مختار حدیدی-جلال فرهمند  

چاپ اول: 1395 

قیمت: 29000 تومان 

صفحات: 443