یادداشت های یک روزنامه نگار - جلد 4

یادداشت های یک روزنامه نگار - جلد 4

یادداشت های یک روزنامه نگار - جلد 4 (تحولات نیم قرن اخیر تاریخ معاصر ایران از نگاه ابوالحسن عمیدی نوری) 


به کوشش: مختار حدیدی، جلال فرهمند  

چاپ اول: 1395 

قیمت: 29.000 تومان 

صفحات: 498