نگاهی نو به تاریخنگاری جمهوری آذربایجان

نگاهی نو به تاریخنگاری جمهوری آذربایجان

نگاهی نو به تاریخنگاری جمهوری آذربایجان نویسنده: محرم ذوالفقارلی /مترجم : مسعود صدر محمدی 

چاپ اول: 1396 

قیمت: 11.000 تومان 

صفحات: 180