یادداشت های یک روزنامه نگار - جلد 5

یادداشت های یک روزنامه نگار - جلد 5

یادداشت های یک روزنامه نگار - جلد 5 (تحولات نیم قرن اخیر تاریخ معاصر ایران از نگاه ابوالحسن عمیدی نوری)


به کوشش: مختار حدیدی، جلال فرهمند  


چاپ اول: 1396 


قیمت: 26.000 تومان 


صفحات: 375