پیوند فرهنگ، سیاست و اقتصاد - جلد 1

پیوند فرهنگ، سیاست و اقتصاد - جلد 1

پیوند فرهنگ، سیاست و اقتصاد - جلد 1 


مجموعه مقالات همایش ملی اقتصاد مقاومتی 

چاپ اول: 1395 

قیمت: 24.000 تومان

صفحات : 409