پیوند فرهنگ، سیاست و اقتصاد - جلد 2

پیوند فرهنگ، سیاست و اقتصاد - جلد 2

پیوند فرهنگ، سیاست و اقتصاد - جلد 2 


مجموعه مقالات همایش ملی اقتصاد مقاومتی 

چاپ اول: 1395 

قیمت: 29.000 تومان

صفحات : 488