پیوند فرهنگ، سیاست و اقتصاد - جلد 2 - چاپ دوم

پیوند فرهنگ، سیاست و اقتصاد - جلد 2 - چاپ دوم

پیوند فرهنگ، سیاست و اقتصاد - جلد 2 - چاپ دوم


مجموعه مقالات همایش ملی اقتصاد مقاومتی 

چاپ دوم: 1396 

قیمت: 30.000 تومان

صفحات : 488