بررسی کتب درسی جمهوری آذربایجان

بررسی کتب درسی جمهوری آذربایجان

بررسی کتب درسی جمهوری آذربایجان


به کوشش: حسین احمدی

چاپ اول: 1396

قیمت: 14.000 تومان

صفحات : 211کتب درسی مهمترین رکن تاثیرگذار تحولات فکری در نظام آموزشی هر جامعه می‌باشد. کتب درسی جمهوری آذربایجان هنوز تحت تأثیر تفکرات حاصله از شوروی سابق، مطالب غیرعلمی و غیرمستند در ضدّیت با اسلام و شیعه و نگاه توسعه‌طلبی ارضی به ده استان ایرانی برای ایجاد آذربایجان بزرگ را به دانش‌آموختگان خود مورد تأکید قرار می‌دهد. امری که تکرار آن در هر سال به عنوان اصول غیرقابل تغییر به اذهان مردم این کشور سمت و سوی ضدّایرانی را القاء می‌کند. رعایت اصل حسن همجواری ایجاب می‌کند که مسئولین جمهوری آذربایجان نسبت به اصلاح کتب درسی خود اقدام نمایند.