کالبدشکافی سیاست انگلیسی ها در ایران

کالبدشکافی سیاست انگلیسی ها در ایران

کالبدشکافی سیاست انگلیسی ها در ایران  

به کوشش: دکتر حسین احمدی 

صفحات: 357  

قیمت: 21.000 تومان  در اوایل قرن نوزدهم به دلیل تغییر آرایش سیاسی–نظامی جهان، انگلیسی‌ها ضمن ثبت قراردادهای سیاسی دوپهلو و غیرشفاف، اعزام مأمورین مطالعاتی، تأسیس سفارت در هنگام دوره اول جنگهای روسیه علیه ایران سعی در رخنه سیاسی در ایران کردند و ضمن به رسمیت شناختن حوزه نفوذ روسیه، از هیچ اقدامی در راستای تضعیف و بهره‌کشی از ایران و ایرانی خودداری نورزیدند. تا جایی که به جرأت می‌توان گفت به دلیل نفوذ ساختاری، در تمامی حوادث تلخ و زیانبار بزرگ تا به امروز از آن‌جمله کوچک شدن قلمرو سرزمینی ایران نقش بالقوه و بالفعلی بازی کردند؛ امری که در پژوهش‌ها مغفول مانده است. از این‌رو تلاش داریم سیاست مخرب انگلیس در ایران را مورد واکاوی قرار دهیم.