آشنایی ایرانیان با فلسفه های جدید غرب (در عصر قاجار)

آشنایی ایرانیان با فلسفه های جدید غرب (در عصر قاجار)

عنوان:آشنایی ایرانیان با فلسفه های جدید غرب ( در عصر قاجار)


نویسنده:دکتر کریم مجتهدی 

قیمت: 3200 تومان

چاپ: 1388 نوبت سوم

صفحات :360نزدیک به یک قرن ونیم است که در ایران ، بطور گسترده از  فلسفه های جدید غرب صحبت میشود ،از اواخر قاجار مواردی چون شکست ایران از روسیه  و تحمیل قراردادهای ترکمنچای و گلستان به ایران ،  تلاش بی ثمر و بد ثمر دولت ایران در پی جلب کمک از دول غربی برای تجهیز ارتش  در جهت  مقابله با روسیه و سایر استعمار گران ،  افزایش سفرها و تحصیل ایرانیان در غرب ، ترجمه آثار فلسفی و ایدئولوژیک غرب در ایران ،  دست اندازیهای انگلیس بر هرات  و جنوب ایران و ... همگی باعث تقابل جدی حاکمیت ، نخبگان و عوام ایران با تمدن نوین غرب شد وتلاش ها در جهت شناخت فلسفه غرب و رمز و راز پیشرفت شگرف آن ، برای جامعه ی ایرانی روز به روز فراگیرتر شد.
 این تقابل عده ای را به وادادگی و تبعیت محض از غرب در همه ی شئون کشاند (تاریخ بخش قابل توجهی از سرشناسان این دیدگاه و تلاش هایشان را معطوف به بهره مندیهای شخصی ، سیاسی ، مالی و .. میداند)  و عده ای متعصبانه  تمامیت غرب در فرم و اندیشه را طرد نمودند و عده ای نیز با تکیه بر سنت های اصیل ایرانی-اسلامی سعی داشتند با بهره مندی متناسب از تمدن غرب به تعریف جدیدی از تمدن که برخاسته از سابقه تمدنی جهان اسلام بود دست یازند و عده ای ازعوام و نخبگان نیز تا پایان عمر در سر درگمی بین اندیشه های متضاد و سعی بیهوده در آشتی دادن بین آنها  بسر بردند ،همواره چگونگی مواجهه با غرب موضوع محوری  غرب شناسی، غربگرایی و غرب ستیزی ایرانیان بوده است .

نویسنده محقق این اثر سعی دارد برخورد فکری و عمق آشنایی ایرانیان با فلسفه ی غرب را  در "عصر قاجار " تبیین نماید ، و به این مساله از دو لحاظ متفاوت تاریخی و فلسفی و قلمرو مشترک تغییرات در هر دو مورد که  " تفکرات دنیای جدید بعد از رنسانس"  باشد ، بپردازد .
عباس میرزا و مساله تجدد  ،  توجه ویژه به تفکرات کانت و دکارت و ترجمه های متفاوت از این دو فیلسوف پیشگام  دنیای غرب در ایران ،  خاطرات مستشرقان غربی از دوره ی صفوی و قاجار ، برخورد نخبگان غربگرای حکومتی و غیر حکومتی با فلسفه های نوین غرب و طبعا تاثیرات آنها بر عوام و سایر نخبگان ، بخشی از مهمترین سر فصل های این اثر پژوهشی می باشد.