فصلنامه تخصصي تاريخ معاصر ايران، شماره 50

فصلنامه تخصصي تاريخ معاصر ايران، شماره 50

عنوان: فصلنامه تخصصي تاريخ معاصر ايران، شماره 50 
موضوع: مجموعه مقالات موضوعی در باب  تحلیل و بررسی نقادانه جریان فکری و مسیر تاریخی فرقه ی بابیت و بهائیت از آغاز تا به امروز  
نویسندگان: جمعی از نخبگان حوزه و دانشگاه 
چاپ اول: تابستان 1388 
قیمت: 6000 تومان 


جریان موسوم به بابیگری و شاخه ها وشعبات ناشی از آن ( بهائیگری و ..) بخشی از تاریخ پر فراز و نشیب معاصر ایران در 150 سال اخیر است.فصلنامه تاریخ معاصر ایران در مجموعه پیش رو در نقد و بررسی جریان بابیت و بهائیت طی سه مجلد پیاپی از فصلنامه ، این فرق را از طریق ارائه مقالات و مباحث جمعی از برترین پژوهشگران حوزه ودانشگاه که دستاورد سالها تحقیق و پژوهش وسیع ومستندشان می باشد ، مورد بررسی قرار می دهد، روشن است که راجع به فرق نامبرده در دو عرصه میتوان بحث کرد: 1-کلامی-اعتقادی 2-تاریخی-سیاسی .


در دو مجلد 49 و 50 به اقتضای ماهیت و رویکرد اصلی این فصلنامه، عمدتا عهده دار بحث های تاریخی – سیاسی درباره جریان بابیت و بهائیت است و البته ، مباحث دو مجلد اخیر نیز در عین آنکه اولا وبالذات جنبه و صبغه ی "تاریخی سیاسی" دارد ، میتواند بحثی " دینی-اعتقادی" ( یا دقیق تر بگوییم) دارای نتایج و ثمرات تعیین کننده ی  دینی- اعتقادی تلقی شود . زیرا این مباحث از پیوند و تعامل گسترده و آشکار رهبران بابی و بهائی با استعمار تزاری روسیه  و امپریالیسم بریتانیا و آمریکا و ... پرده بر می دارد ، و وجود پیوند وسازش میان رهبران یک آیین ( که مدعی ارتباط با وحی ، و آوردن دینی به ظاهر الهی – آسمانی اند) با طواغیت و مستکبران  عصر، بی هیچ تردید ، نشانگر از آن است که ادعای این گونه رهبران ، سخت بی بنیاد و گزافه است و سازش با فرعونها و نمرودهای زمانه  وعناصر وابسته یا همبسته با استعمار و استکبار ، حتی در ادعای ایمان و پیروی از طریقه ی انبیاء  ،  آنان را  کاذب و ناراستگو نشان می دهد ، چه رسد به اینکه داعیه ی همسری با انبیاء و جانشینی آنان را داشته باشند .
مستندات "تاریخی-سیاسی" این بحث راهگشا و دارای نتایج  "اعتقادی-تئوریک"  ، بطور مبسوط در شماره های 47-50 فصلنامه آمده است و در پایان ذکر این نکته ضروری است که هریک از مقالات موجود " هدف خاصی" را (خرد یا کلان) تعقیب میکند که در نگارش و چیدمام مطالب آن در این مجموعه ، مد نظر قرار داشته است. چنانکه کل این مجموعه طبق برنامه ریزی دقیق هیئت علمی ناظر بر مندرجات آن به مثابه یک مجموعه ی حساب شده ، جهت مند و همساز از بخشها و فصلهای گوناگون ، هدفی مشخص و بزرگ را دنبال می کند که همان  " تصویری علمی و بدور از کلیشه " از پیشینه ی بهائیت و کارنامه ی سران و رهبران آن است، طبعا در مطالعه ی مقالات این مجموعه و داوری نسبت به این مباحث باید این کلیت منسجم و بهم پیوسته را دققا مد نظر داشت و در قضاوت کلی یا جزئی  نسبت به آنها لحاظ کرد .در اين شماره مي‌خوانيم:

 

● بهائيت و آمريکا

با امپرياليسم آمريکا آشنا شويم / پارسا دانشور

امپرياليسم آمريکا و بهائيت؛ پيوند ديرين و همه جانبه / فرهاد فاضلي و احمد رهدار

قديم‌ترين ردّ پاي پيوند ميان فرقه و حاکميت آمريکا / م. ذوقي

بهائيت؛ پيشگام در ترويج «فرهنگ آمريکايي» در ايران / کريم منفرد

نبيل‌الدوله؛ کاردار «بهائي / ماسون» سفارت ايران در آمريکا / سيد رضا هاشمي

آموزه‌هاي «استعمارپسند» بهائيت؛ و استقبال «مراکز و کانونهاي استکباري» از آن/ مازيار مؤمني

بهائيان در انجمنهاي ماسوني و شبه ماسوني / علي رجبي

همکاري بهائيان با ميسيونهاي تبشيري آمريکايي در ايران / حسين کي‌منش و رضا رمضان نرگسي

بهائيت، و پروژه استعماري (روسي / آمريکايي) «تجزيه ايران» / مسعود دهکردي

تعامل آمريکا با بهائيان در ايران... / مهناز توکلي

تبليغ در خدمت نظام سلطۀ جهاني (بهائيان در ويتنام اشغالي) / دکتر مصطفي مقدم

امپرياليسم خبري و بهائيت / ماشاءالله حشمتي

 

● بهائيت و رژيم پهلوي

بهائيت و رژيم پهلوي / محمد بهمني

پيوند عميق و همه جانبه بهائيت با رژيم پهلوي / علي حقيقت‌جو

ماه عسل رژيم پهلوي و بهائيان ... / همايون کشتگر

سرمايه‌داران «بهائي» در ايران عصر پهلوي / محسن نيک پيمان

هويدا؛ بي نقاب، بي رتوش / منوچهر صادقي

دربار پهلوي و بهائيان / مجتبي کاظمي

بهر‌ه‌جويي فرقه از دولتمردان «بهائي» براي پيشبرد اهداف خود / احمد غياثوند

ملت مسلمان ايران، خشمگين از همدستي رژيم با بهائيان / پوريا سليماني

آيت‌الله بروجردي و بهائيان / محمدحسن رجبي (دواني)

امام خميني و بهائيت / مريم رفيعي

وابستگي بهائيت به استعمار از ديدگاه نويسندگان ايراني / داود مهرورز

نگاهي به مباحث گذشته، و سخن فرجامين