حکومتهای محلی قفقاز در عصر قاجار

حکومتهای محلی قفقاز در عصر قاجار

حکومتهای محلی قفقاز در عصر قاجار


نویسنده: علی پور صفر

چاپ اول: 1377

قیمت:  850 تومان

صفحات :215
قفقاز دروازه ای است که شمال و جنوب غرب آسیا را بهم پیوند زده است و با پهنای وسیع خود روسیه ی اروپایی را از جنوب غرب آسیا جدا کرده و سرزمین های تاریخی داغستان ، گرجستان ، شروان ، ارمنستان ، اوستیا ، چچن و چرکس در آن قرار دارد ، این منطقه بدلیل آنکه از دوره ی باستان ( در اکثر ادوار تاریخی ) بخشی از قلمرو ایران بوده است  و فرهنگ ایرانی هنوز از چهره ی قفقاز و مردمانش پاک نشده است ،قطعه ای گمشده از تاریخ ایران و مردمان ایران است.
مبحث " تاریخ دولت ها "  و سیر تغییر و جایگزینی حکومتهای محلی و بومی در مناطق قفقاز  ، یکی از کلید های اصلی  ورود به قلب ناشناخته قفقاز است که در اکثر  آثار پژوهشی در مورد قفقاز مورد غفلت قرار گرفته ، و  از این رو مولف اثر حاضر را بر آن داشته تا تمامی تمرکز خویش را به آن معطوف کندو بطور مشخص  به حکومتهای بومی و محلی این منطقه  بپردازد.

اثر حاضر ، تنها به معرفی اجمالی آن دسته از دولت های بومی قفقازی  که طی پنج قرن اخیر در قسمت هایی از قفقاز به قدرت رسیده اند ، پرداخته و از این رو تمامی مباحث کتاب محتاج تکمیل و مطالعات بیشتر است و می توان آن را مدخلی برای ورود و آشنایی بیشتر با مبحث حکومت های محلی قفقاز دانست. کتاب از سه فصل تشکیل شده است ، فصل اول به 12 حکومت محلی در حوزه ی جغرافیایی داغستان می پردازد . فصل های دوم و سوم نیز بترتیب به 13 حکومت بومی و محلی که از مهمترین و تاثیر گذارترین جریان های حاکمیتی در مناطق شروان ، ارمنستان و گرجستان بوده اند  خواهد پرداخت.