فرمان ها و رقم های دوره قاجار ( 1211-1260 ق) - چاپ دوم

فرمان ها و رقم های دوره قاجار ( 1211-1260 ق) - چاپ دوم

فرمان ها و رقم های دوره قاجار (1211-1260 ق) - چاپ دوم


چاپ دوم: 1372 

قیمت: 600 تومان 

صفحات: 385 
کتاب  حاضر به ارائه خام و بدون تحلیل بخشی از مهم ترین فرمانها، مکاتبات و رقم های تاریخی سه شاه قجری( آقا محمد خان، فتحعلی شاه و محمد علی شاه)  و ده شاهزاده مهم قجری ( عباس میرزا، محمد ولی میرزابن فتحعلی شاه ، ارغوان میرزا شجاع السلطنه ، فریدون میرزا بن عباس میرزا و ...) پرداخته  و از این رو به عنوان یکی از منابع دست اول تاریخی میتواند مورد توجه و استفاده ی فراوان  تاریخ پژوهان قرار بگیرد ، زیرا بدون شک در تحقیقات تاریخی ، اسناد و مدارک مکتوب  بعنوان منابع دست اول از بالاترین اعتبار برخوردارند و چنانچه اسناد را بخواهیم از نظر سیاسی ارزیابی کنیم ، باید  فرمانهای حکومتی که از سوی سلاطین و روسای دستگاه حاکم صادر میشوند را از جمله مهم ترین منابع تاریخ دانست  ، فرمانها با عزل و نصب مقامات و پست های حساس حکومتی ، شروع و اختتام جنگ ها  ومناقشات ، تشکیل یا حذف نهادهای سیاسی ، تصویب یا لغو مقررات و قوانین کشوری و ... مرتبط بوده اند و از آنجا که نهاد حکومت مجری و تصمیم گیرنده اصلی سیاستهای عمومی  در هر جامه می باشد ، مسلما این دست اسناد  صادر شده از جانب حاکمیت ، در شناختن بسیاری از چرایی ها و چگونگی های  تاریخ سلسله قاجار از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است.