دگرخند (درآمدی کوتاه بر طنز و هجو در تاریخ و تاریخ معاصر) - چاپ دوم

وضعیت: ناموجود
دگرخند (درآمدی کوتاه بر طنز و هجو در تاریخ و تاریخ معاصر) - چاپ دوم

دگرخند (درآمدی کوتاه بر طنز و هزل و هجو در تاریخ و تاریخ معاصر) - چاپ دوم 


نویسنده: دکتر سید علی موسوی گرمارودی 

چاپ دوم: 1394 

صفحات: 388 

قیمت: 17000 تومان 
این مجموعه شامل ده فصل و 388 صفحه می باشد که جز در یکی دو فصل، در واقع تالیف است نه تصنیف. یعنی صاحب اثر، آثار طنزپردازان ایران، از شعرا و نویسندگان را در مراجع مختلف خوانده و با طرحی نو، آنها را دسته بندی کرده و گاهی نیز به تحلیل و نقد و بررسی نشسته است.كتاب مشحون از شواهد مختلف است.مطالب و شواهد بيشتر از دوره معاصر يعني از دوره زنديه و قاجاريه به اين طرف است.
پس از مقدمه اي در باب طنز و تعاريف آن، مباحث زير مطرح مي شود:
«نقيضه»، «نقيضه اشعار»، «نقيضه هاي ملمع شعر»، «نقيضه هاي ملمع نثر»، «نقيضه كتاب ها (نثر)»، «طنز، هزل و هجو در متون گذشته»، «طنز، هزل و هجو در برخي متون شعر و نثر از صفويه تا امروز» و «روزنامه هاي فكاهي».
فصول کتاب عبارت اند از:
فصل اول: کلیات  
فصل دوم: قرآن، روایات و طنز، هزل و هجو
فصل  سوم: نقیضه ها
فصل چهارم: نقیضه اشعار
فصل پنجم: نقیضه های ملمع شعر
فصل  ششم: نقیضه های ملمع نثر
فصل هفتم: نقیضه کتاب ها(نثر)
فصل هشتم: طنز، هزل و هجو در متون گذشته
فصل نهم: طنز و ... در برخی متون شعر و نثر از صفویه تا امروز
فصل دهم: روزنامه های فکاهی

مرورگر شما بسیار قدیمی است!
جهت مشاهده این وب سایت به صورت صحیح، بروزرسانی مرورگرتان ضروری خواهد بود. بروزرسانی مرورگر
×