نقش علمای شیعه در رویارویی با استعمار

وضعیت: ناموجود
نقش علمای شیعه در رویارویی با استعمار

نقش علمای شیعه در رویارویی با استعمار


نویسنده: سلیم الحسنی / ترجمه: محمد باهر – صفاءالدین تبرائیان 

چاپ اول: 1378 

قیمت: 1200 تومان 

صفحات: 292 
بررسی دیدگاهها و موضعگیریهای  علمای شیعه و نقش آنان در برابر استعمار خارجی  در مقطع زمانی دو دهه آغازین قرن بیستم ( 1900-1920م/ 1279-1299 ش) در دو گستره ی جغرافیایی ایران و عراق ، موضوع مورد بحث در  اثر حاضر است.
از منظر شیعیان در پی غیبت دوازدهمین امام شیعیان ، در ابتدا نائبین خاص امام زمان (عج) و سپس علما ، فقها و مرجعیت شیعه ،  روشنگر احکام شرعی ، حجت خدا در زمین و فریاد رس جریانات و جوامع شیعی به هنگام  نصرت خواهی بوده اند و همواره مراجع و علماء  از رهبری مشروع  و مقبولی در بین جوامع شیعی برخوردار بوده اند  ، با پیدایش شکل نوین استعمار در اواخر قرن نوزدهم ، طرحها و برنامه هایی به منظور استعمار فزون تر کشورهای کمتر توسعه یافته و بویژه ملل مسلمان ، مورد توجه دولتهای غارتگرغرب قرار گرفت و از همین زمان است که ما شاهد ایفای نقش بارز علمای شیعه بمنظور رویارویی با تحریکات و فعالیهای استعمارگرانه میشویم و این اثر نیز مشخصا  به قصد بررسی کیفیت و چگونگی این رویارویی ها ، توسط سلیم الحسنی به نگارش در آمده است.   

بررسی فصول کتاب:
کتاب دارای مقدمه و 5 فصل است و در انتها   به ارائه بیش از 20 صفحه اسناد نوشتاری و تصویری (مرتبط با موضوع)  پرداخته است. 
فصل اول(طرح شیعه در مشروطیت): به طرح شیعه در نهضت قانون خواهی ، انقلاب مشروطیت و تدوین قانون اساسی ، اختلاف دیدگاه علماء و تقابل آنان با محمد علی شاه اختصاص دارد.
فصل دوم( موضعگیری شیعه در برابر فعالیتهای استعمارگران): موضعگیری شیعه در برابر فعالیتهای  استعمار گرایانه ی نو را مورد بررسی قرار می دهد و سپس  به واکنش جهانی علمای تشیع در خصوص حضور نظامی استعمار ایتالیا در لیبی و صدور احکام جهاد از سوی علمای عتبات عالیات میپردازد ، در انتها نیز اعلام جهاد در ارتباط با هجوم قوای روس به ایران مورد بررسی و تفسیر قرار می گیرد.
فصل سوم( فعالی مسلحانه شیعیان در جنگ جهانی دوم): به جنبش مسلحانه ی شیعیان در خلال جنگ جهانی اول و اعلان حکم جهاد از سوی علمای شیعه(ایرانی و عراقی)  در برابر یورش انگلیسی ها به عراق  اختصاص دارد .
فصل چهارم( قیام نجف و نگاهی نو به موضعگیریهای سید محمد کاظم یزدی): در این قسمت که مهم ترین بخش کتاب نیز می باشد ، نگاهی نو به موضعگیری های آیت الله سید محمد کاظم یزدی افکنده شده است( با تکیه بر اسناد و مدارک بازیافته از بیت سید عبدالعزیز طباطبایی یزدی). در این بخش واقعه قیام نجف به سال  1918م/1336ق  علیه انگلیس و نقش بسزای آیت الله یزدی در آن ، مورد بررسی و واکاوی قرار گرفته و به زعم پژوهشگران این قیام  مقدمه ی استقلال این کشور  به سال 1299 ش/ 1920 م  را موجب میشود و بیرون آمدن عراق از زیر یوق انگلیس را باعث می شود. در این بخش به رخدادهای ایران و طرابلس در آن دوران نیز اشاره ای مختصر خواهد شد.
فصل پنجم( جنبش های استقلال طلبانه  شیعیان ، از صلح طلبی تا مبارزه جویی) : رویکرد صلح صلحجویانه و استقلال طلبانه ی شیعیان طی سالهای 1918 -1920 م به رهبری روحانیان که منجر به مبارزه جویی و تکاپوی حاصله منتهی به انقلاب استقلال عراق گردید ، بررسی شده است.  موضوع انجام همه پرسی در شهر های نجف ، کربلا ، کاظمین و بغداد نیز مطمح تحقیق واقع شده است .

مرورگر شما بسیار قدیمی است!
جهت مشاهده این وب سایت به صورت صحیح، بروزرسانی مرورگرتان ضروری خواهد بود. بروزرسانی مرورگر
×